В рамках Єв­ро­пей­ського тижня тес­ту­ван­ня у чо­тирьох міс­тах Хмель­ницької об­ласті з 23 по 27 лис­то­па­да про­ве­дуть без­коштов­не тес­ту­ван­ня на мар­ке­ри ге­па­ти­ту С та ВІЛ.

Ак­ту­аль­ність про­ве­ден­ня заз­на­че­ної іні­ці­ати­ви в Ук­ра­їні обу­мов­ле­на ви­со­кою по­ши­ре­ніс­тю ВІЛ та ві­рус­них ге­па­ти­тів се­ред на­се­лен­ня. То­му, щоб під­ви­щи­ти за­галь­ну по­ін­формо­ва­ність на­се­лен­ня на на­ці­ональ­но­му та ре­гі­ональ­но­му рів­нях, про­во­дить­ся Єв­ро­пей­ський тиж­день тес­ту­ван­ня.

Обов’яз­ко­ве тес­ту­ван­ня на ге­па­ти­ти не­об­хідно про­хо­ди­ти гру­пам ри­зи­ку:

 • споживачам ін’єкційних наркотиків;
 • працівникам комерційного сексу;
 • представникам сексуальних меншин;
 • вагітним;
 • ВІЛ-позитивним;
 • людям, яким здійснювали переливання крові та її компонентів (особливо у 90-х та на початку 2000-х рр.).

Та­кож ре­ко­мен­до­ва­но тес­ту­ван­ня за умови:

 • якщо у вас була велика кількість сексуальних партнерів і ви практикували незахищений секс (у таких випадках ризик зараження статевим шляхом на гепатит В, за оцінкою експертів, становить 30 % і це дуже високий показник (для гепатиту С — нетиповий, але можливий, шлях передавання);
 • якщо ви робили пірсинг чи тату;
 • якщо робили татуаж, манікюр та педикюр у салонах, щодо яких ви не впевнені, що там якісно стерилізують інструменти;
 • при порушенні елементарних правил гігієни, коли члени однієї сім’ї користуються спільною зубною щіткою, бритвою, манікюрними ножицями чи іншими предметами, на яких може зберігатися кров;
 • при медичних процедурах, якщо не дотримано санітарних правил обробки інструментів, перевірки крові перед переливанням, тощо.

Де пройти тест на ВІЛ та вірусні гепатити:

 • У свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра.
 • В кабінетах «Довіра», кабінеті інфекційних захворювань за місцем проживання, в центрах СНІДу, в представництвах громадських організацій, що займаються боротьбою з ВІЛ/СНІДом.
 • Також можна самостійно придбати експрес-тест на гепатити в аптеці. Вони коштують близько 85 грн. У випадку, якщо експрес-тест буде позитивним, необхідно обов’язково пройти повторне тестування у медичному закладі.

Графік тес­ту­ван­ня у Хмельницькій області (з 10 до 16 го­ди­ни):

 • 23.11.2020 — м. Хмельницький, вул. Курчатова,1, АЗПСМ № 3 КП «ХМЦПМСД № 2»;
 • 24.11.2020 — м. Деражня, вул. Миру,177-а, Державний навчальний заклад «Деражнянський центр професійної освіти»;
 • 25.11.2020 — м. Волочиськ, вул. Незалежності,88, Волочиська АЗПСМ КП «ЦПМСД» Волочиської міської ради;
 • 26.11.2020 — м. Шепетівка, вул. Валі Котика,85, АЗПСМ № 1 КП «КНП Шепетівський ЦПМСД» Шепетівської районної ради Хмельницької області;
 • 27.11.2020 — м. Хмельницький, вул. Інститутська,11, Хмельницький національний університет.

Про­це­ду­ра тес­ту­ван­ня — без­коштов­на та зай­ме не­ба­га­то ча­су. Ре­зуль­тат швид­ко­го тес­ту на ВІЛ го­то­вий уже за 15 хви­лин: до 5 хви­лин — під­го­тов­ка і за­бір кро­ві з паль­ця, 10 — очі­ку­ван­ня ре­зуль­та­ту. Пе­ред тес­ту­ван­ням ви змо­же­те пос­та­ви­ти пи­тан­ня та от­ри­ма­ти ін­форма­цію про ВІЛ-ін­фекцію, шля­хи її пе­ре­да­чі, оці­ни­ти з фа­хів­цем свій ри­зик ін­фі­ку­ван­ня ВІЛ та роз­гля­ну­ти мож­ли­вос­ті його зни­жен­ня, от­ри­ма­ти ін­форма­цію про ор­га­ні­за­ції, де мож­на от­ри­ма­ти ін­шу до­по­мо­гу, то­що.

Що робити, якщо вам діагностували ВІЛ

Не па­ні­ку­ва­ти, а звер­ну­тись до сво­го лі­ка­ря, ста­ти на об­лік та роз­по­ча­ти лі­ку­ван­ня. По­ві­до­ми­ти усіх сво­їх ко­лиш­ніх пар­тне­рів, з яки­ми ви ма­ли ста­те­ві кон­такти, та по­ре­ко­мен­ду­ва­ти прой­ти тест на ВІЛ, або на­да­ти їх да­ні лі­ка­рю — він збе­ре­же ва­шу ано­нім­ність та по­ре­ко­мен­дує ва­шим пар­тне­рам зда­ти тест на ВІЛ. Про­тес­ту­ва­ти­ся на ві­рус­ні ге­па­ти­ти В та С. В них схо­жі шля­хи пе­ре­да­чі, але як­що у вас ви­яв­ле­но ВІЛ, то ці зах­во­рю­ван­ня є особ­ли­во не­без­печни­ми для ва­шо­го жит­тя.

Як­що вам ді­аг­носту­ва­ли ВІЛ — вам прос­то тре­ба змі­ни­ти свій спо­сіб жит­тя, прий­ма­ти лі­ки і жи­ти да­лі.

261

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *